Hederspristagare 2022

Marie Sallnäs och Tommy Lundström utsågs till CSA:s hedersstipendiater 2022. De är ett professorspar som under lång tid varit verksamma vid socionomprogrammet vid Stockholms universitet.

De har var för sig och tillsammans på ett förtjänstfullt sätt kommunicerat sin forskning både till forskarsamhället och det sociala arbetets praktik men även till allmänheten. Det har de gjort på ett sätt som är lätt att ta till sig för en bredare läsekrets.

De har i sin forskning dels utgått från ett socialpolitiskt perspektiv och visat hur barnavårdsproblem historiskt kopplats till klass, kön och etnicitet och hur fattigdom alltid varit en viktig förklaringsmodell.

Dels har de visat hur den sociala barnavården når djupt in i barns och föräldrars liv och i grunden påverkar deras livsförhållanden.

Publicerat den