Stort grattis FYS!

CSA delar varje år ut en hedersutmärkelse till en person eller organisation som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken, eller gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet. 2024 års hedersstipendiat är Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS). Vi har pratat med Forskarskolans föreståndare, Kerstin Svensson, som är professor i socialt arbete vid Lunds universitet, och Lars Plantin som är prodekan/professor i socialt arbete vid Malmö universitet.

Berätta om FYS och det briljanta upplägget
– Vi har själva skissat på hur forskarskolan ska vara uppbyggd, utifrån tidigare erfarenheter, förklarar Lars. Ytterst handlar det om att höja kunskapen i socialtjänsten med hjälp av doktorander som jobbar halvtid i praktiken och halvtid med forskningen.
– Den här satsningen har lett till att vi har så många som 30 doktorander, som själva har formulerat sina forskningsprojekt i samråd med sina arbetsplatser, fortsätter Kerstin. De kommer från 15 olika kommuner, från Ludvika i norr till Malmö i söder, från Göteborg i väster till Visby i öster. Tre doktorander är redan klara med sina projekt och när de är färdiga ska de fortsätta att sprida forskningen och bygga broar mellan arbetsplatser och lärosäten – som kommunambassadörer.

Hur ska ni fira CSA:s hedersutnämning? Blir det tårta?
– I oktober ses vi allihop nästa gång på ett internat i Varberg och ja, tårta är en bra idé, skrattar Kerstin. Då är det doktorander, handledare och representanter från arbetsplatserna, allt som allt ungefär 80 personer. Det är unikt med ett så nära samarbete med arbetsgivarna och kanske är det hemligheten till att Forskarskolan fungerar så bra.
– Ja och att vi dessutom får den här utnämningen ger råg i ryggen, fyller Lars i. Det känns fantastiskt att få bekräftelse och positiv uppmärksamhet.


Forskningsprojekten:

Vem bryr sig om meningen med livet?
En studie om existentiella livsvillkor och HVB-placerade ungdomar
Johan Assarsson, Lunds kommun

Om ungdomars vägar in i en organiserad form av kriminalitet
Louise Hellgren, Göteborgs stad

Vilken betydelse har det att jag är jag? Om skolans orosanmälningar till socialtjänsten då oro finns om att ett barn far illa/riskerar att fara illa
Martina Jensen, Växjö kommun

Alternativ kommunikation inom äldreomsorgen
Dana Hagström, Huddinge kommun

Fältarbete med barn och unga- En efterfrågad ifrågasatt praktik
Sanna Hallgren, Kalmar kommun

Barns rätt till både skydd och kontakt – Hur vårdnadshavare förstår och hanterar råd och instruktioner i en barnavårdsutredning
Emma Rindeskog, Ludvika kommun

Våld i nära relation – riskfaktorer för utövande
Lisa Norén, Helsingborgs stad

Berättelser om hemlöshet – en medskapande studie
Lina Wallberg, Göteborgs stad

Yngre barns välbefinnande – En medskapande etnografisk studie
Louise Eriksson, Växjö kommun

Perspektiv från syskon – Om upplevelser av att vara syskon till barn som har insatsen personlig assistans
Ulrika Lilja, Göteborgs stad

Vardagsetiska dilemman vid LSS-gruppboende: Personalens uppgift – att motivera och stötta men aldrig tvinga eller överge
Sofia Bergholtz, Malmö stad

Reflektioner kring sexuella erfarenheter och gränsdragningar hos unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
Anna Hart, Malmö stad

Barns delaktighet och inflytande i samband med placering i familjehem
Heléne Hardenstedt, Karlskrona kommun

Placerade barns berättelser om familjetillhörighet
Sara Larsson, Göteborgs stad

Dags att flytta till äldreboendet!
Linda Arvidsson, Malmö stad

Unga med missbruk, sexuell hälsa och socialtjänsten
Robin Björkas, Region Gotland

Äldres röster om nöjdhet
Linda Erlandsson, Kalmar kommun

Berättelser om att leva med samtidig psykisk ohälsa och missbruk
Sara Zoric, Nybro kommun

Barns möten med socialtjänsten
Annette Fridström, Svenljunga kommun

Barns delaktighet och aktörskap i mötet med socialtjänstens öppenvård
Annica Markström, Malmö stad

Skam, moralarbete och faderskap: Om mötet mellan socialsekreterare och pappor vid våld i nära relationer
Maria Grönte, Malmö stad

Systematisk kvalitetsutveckling i social barnavård
Christina Evaldsson, Jönköpings kommun

Jämlik social barnavård?
Kerstin Tingberg, Göteborgs stad

Unga och tramadol
Kristin Arve, Lunds kommun

En studie om frontlinjearbete med orosanmälningar inom den sociala barn- och ungdomsvården
Lejla Mesinovic, Göteborgs stad

Socialtjänstens stödgrupper för barn
Maria Svensson, Lunds kommun

Socialtjänsten som kunskapande praktik – exemplet individbaserad systematisk uppföljning i öppenvården för barn och familj
Petra Höglund, Växjö kommun

Hemtagning – vad säger förvaltningsrätternas domar gällande upphörande av tvångsvård?
Sara Malmberg, Ekerö kommun

Här kan du läsa mer:
https://forskarskolanfys.se/

Publicerat den