CSA i Almedalen 27 juni 2024

Den 27 juni är Centralförbundet för Socialt Arbete på plats i Almedalen för att uppmärksamma socialt arbete och socialpolitik under flera seminarier.

Varmt välkommen!

Plats: Sal B23, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby.

Program

Kl. 08.45–09.15
Akilleshälar i socialt arbete och socialpolitik

Föreläsare: Hans Swärd

Hur väl skyddar det svenska välfärdssystemet sina medborgare? Hur har de stora förändringarna i den ekonomiska och politiska utvecklingen som ägt rum sedan 1990-talet påverkat utsatta grupper som tenderar att hamna under radarn i den välfärdspolitiska debatten? Vad innebär det för socialarbetarna?

Begreppet New Public Management (NPM) myntades av den brittiske förvaltningsforskaren Christopher Hood. I början av 1990-talet. NMP är en nyliberal styrningsfilosofi som bygger på antagandet att offentlig förvaltning blir effektivare om den använder marknadsmekanismer samt samma styr- och ledningsinstrument som inom affärsdrivande företag. Ambitionen var att öka effektivitet och produktivitet. Det har förekommit en omfattande debatt om privata och ideella välfärdstjänster under senare år och marknaden har ökat för dessa tjänster. Socialtjänsten ska bidra med att människor inkluderas i samhället. Men när detta paras med ett marknadstänkande ställs både personalen, brukarna och de ideella och privata välfärdsaktörerna inför stora utmaningar som inte är lätta att hantera. Konkurrensen mellan olika utförare får stora konsekvenser. Om vi ser tillbaka i dag på 30 år av New Public Management inom socialtjänsten och våra välfärdssystem vilka slutsatser kan vi då dra av utvecklingen?

Kl. 09.30-10.00
Kan rättigheter som är villkorade och skenbara bli ett koncept som motarbetar välfärdsstaten?

Föreläsare: Alexandru Panican. professor i socialt arbete vid Örebro universitet.

Socialt arbete värnar om samtliga mänskliga rättigheter med ett särskilt ansvar för sociala rättigheter. Rättigheter underbygger en välfärdsstat. Men vid en närmare granskning visar det sig att rättigheter omfattar aspekter som riskerar underminera välfärdsstaten. Genom sociala rättigheter följs ambitionen om solidaritet och jämlikhet i samhället upp. Sociala rättigheter har en särskild betydelse eftersom det är just dessa förmåner som en välfärdsstat bygger på. Sociala rättigheter ämnar tillförsäkra var och en ett minimum av trygghet i form av tak över huvudet och mat på bordet. Sociala rättigheter erbjuder dessutom skolutbildning för samtliga barn. Professionella socialarbetare/socionomer har ett särskilt ansvar för att förverkliga sociala rättigheter. Presentationen omfattar en problematisering av rättigheter genom att visa att dessa även omfattar aspekter som motarbetar solidaritet och jämlikhet. Rättigheter utgör villkorade förmåner som leder till utestängning och ojämlikhet. Dessa aspekter riskerar motarbeta syftet med en välfärdsstat.  

Kl. 10.15-11.00
Förebyggande arbete gällande ANDTS, psykisk ohälsa och ungdomskriminalitet – vinster med samverkan?

Ett samordnat grepp i det förebyggande arbetet är viktigt då vi vet att skyddsfaktorerna är snarlika vad gäller tex drogförebyggande, psykisk ohälsa, ungdomskriminalitet osv.

Moderator: Sara Kristensson, kommunikationschef, CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)

Idag finns ett nätverk inom kommuner och Länsstyrelser med samordnare för det ANDTS-förebyggande arbetet (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar). Vi vet att skyddsfaktorerna i stora drag är desamma för drogförebyggande, psykisk ohälsa, ungdomskriminalitet osv. 2023 kom en ny lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete viket har ökat fokuset på brottsprevention lokalt. Även ungas psykiska ohälsa är fokus i samhällsdebatten. -Finns det vinster med att samordna det förebyggande arbetet? -Hur fungerar det i praktiken? Välkommen till ett panelsamtal där vi får lyssna till hur det ANDTS-förebyggande arbetet samordnas nationellt, exempel från kommunala nivån och hur man motverkar stuprör i det förebyggande arbetet. Panelsamtalet leds av Sara Kristensson, kommunikationschef CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning).

Deltagare:
Zophia Mellgren, samordnare SKR (Sveriges kommuner och regioner)
Johnny Gustavsson, drogsamordnare Gävle kommun
Daniel Müller, samordnare CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)

Kl. 11.00-12.00
PAUS under partiledartalet

Kl. 12.00-12.45
Varför har inte alla barn rätt till upprättelse när deras rättigheter kränks?

Samhällsvårdade barn bör ha rätt till upprättelse och ersättning när deras rättigheter enligt Barnkonventionen kränks. Rapporter och granskningar om övergrepp mot barn i samhällsvård har på senare tid avlöst varandra. Övergreppen måste upphöra, samtidigt behövs upprättelse för de som utsatts.

Moderator: Åsa Lundström Mattsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

I Upprättelse utredningen (SOU 2011:9) uttalades att även om barn i samhällsvård allmänt sett är mer skyddade mot missförhållanden i dag, förekommer fortfarande övergrepp och allvarliga försummelser inom samhällsvården. Idag mer än tio år senare ser vi tydliga exempel på detta, inte minst utifrån granskningar och rapporter från SiS särskilda ungdomshem. Men trots att Upprättelse utredningen formulerade ett förslag är det fortfarande inte tydligt vilka möjligheter till ersättning som samhällsvårdade barn som utsatts för allvarliga övergrepp i samhällets vård har. Det är inte heller tydligt vilka möjligheter till ersättning som barn vars rättigheter enligt Barnkonventionen kränkts har. Under panelsamtalet diskuterar experter och politiker samhällsvårdade barns rättigheter vid kränkningar av barnkonventionen. Panelsamtalet leds av Åsa Lundström Mattsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Deltagare:
Maj Fagerlund, Barnrättsjurist och samordnare för barn i samhällsvård, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Expertpanel: 
Thomas Norling JO, Ida Hellrup biträdande generalsekreterare Barnrättsbyrån samt Vilhelmina Gunnarson, Knas Hemma.

Politikerpanel:
Martina Johansson (C), Sveriges riksdag, Fredrik Lundh Sammeli (S), Sveriges Riksdag, Malin Höglund (M)

Publicerat den