CSA för fred, då och nu

Sveriges Kvinnliga Fredsförening ville ”främja en internationell folkopinion mot krig och för fredlig lösning af mellanfolkliga konflikter.” I de ursprungliga dokumenten står det så här: ”Detta mål har föreningen sökt realisera genom anordnande af föredrag och diskussioner i fredsfrågan genom artiklar i tidningar och tidskrifter i fredsfrågan, för större utrymme åt kulturhistorien vid skolundervisningen, genom spridning af fredslitteratur till skolor och folkbibliotek samt utgivande av en serie småskrifter”.  

Sveriges Kvinnliga Fredsförening var en av de 16 föreningar som bildade Centralförbundet för Socialt Arbete i början av 1900-talet. Föreningens mål blev även ett mål för CSA.  

Publicerat den