Våra böcker

Ett av CSA:s mål är att sprida kunskap om den sociala frågan. Det gör vi bland annat genom att publicera böcker som belyser olika aspekter av frågan. Ta del av hur det var i Sverige vid sekelskiftet 1900. Fördjupa dig i den svenska välfärden. Och läs om några av de centrala personerna i CSA:s historia.

Bedöma och åtgärda fattigdom: Om välfärdens skiljelinjer och samhällets yttersta skyddsnät

2018

Redaktör: Hans Swärd 
Utgivare: CSA
Språk: Svenska

Varför förekommer fattigdom? Är fattigdomen något givet eller går den att reformera bort? Vilka reformer är mest verksamma och vilka värderingar bygger de på? Boken ”Bedöma och åtgärda fattigdom” tar avstamp i det turbulenta sekelskiftet 1900 och blickar både bakåt och framåt för att kartlägga hur olika idéer fortlevt.

Vid sekelskiftet 1900 kom statsmakten på allvar till insikt om samhällets ansvar för fattigdomen, även om ansträngningarna att åtgärda fattigdomen går längre tillbaka. 1918, efter åratal av konflikter, antog Sveriges riksdag den första fattigvårdslagen. Lagen byggde på gamla idéer om att hjälpen endast skulle gå till människor som redan blivit fattiga och att endast små grupper kunde komma ifråga. Men vid denna tidpunkt började också en generell socialpolitik att utvecklas, och socialförsäkringar som skulle förebygga fattigdom.

Den kantstötta välfärden

2017

Redaktör: Hans Swärd 
Utgivare: CSA
Språk: Svenska

Hur mår egentligen det svenska välfärdssamhället? Är vi på väg in i en nedåtgående spiral med en havererad bostadspolitik, vanvård av äldre, växande inkomstklyftor och allvarliga sociala problem i miljonprogrammets förorter? Är folkhemmets tid förbi och har vi sagt farväl till den ambitiösa socialpolitiken? Eller har den svenska välfärdsstaten klarat sig jämförelsevis bra genom ekonomiska kriser och omställningen till ett globaliserat tjänstesamhälle?

Socialt arbete och socialpolitik – om Centralförbundet för Socialt Arbete och dess betydelse

2017

Redaktör: Hans Swärd och Per Gunnar Edebalk
Utgivare: CSA
Språk: Svenska

Idag tillhör Sverige en av västvärldens rika välfärdsdemokratier. Men så har det inte alltid varit. Vid sekelskiftet 1900 var Sverige ett av de fattigaste länderna i Europa och det fanns varken socialt arbete eller socialpolitik att tala om. Filantroper, socialreformatorer och vetenskapsmän engagerade sig då i hur man skulle komma tillrätta med de många problem som knöts till industrialisering, urbanisering samt samhällets stora ekonomiska och sociala klyftor. 

Centrala skeden, viktiga personer och stora frågor i CSA:s historia

2014

Redaktör: Hans Swärd och Marie-Anne Egerö
Utgivare: CSA
Språk: Svenska

Bokens författare kommer från skilda vetenskapliga discipliner och belyser CSA som socialpolitisk aktör på flera sätt. De beskriver bland annat olika perioder som har varit särskilt viktiga för förbundet. De lyfter även fram centrala personer och betydelsefulla frågor.

Förhoppningsvis kan texterna i den här boken stimulera till ytterligare forskning om den tidiga svenska socialpolitiken – inte minst om de kvinnliga pionjärinsatserna inom socialpolitiken och de sociala utbildningarna. 

Vägar till välfärd: idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv

2013

Redaktör: Hans Swärd, Per Gunnar Edebalk och Eskil Wadensjö
Utgivare: CSA & FAS
Språk: Svenska

Hur ska man göra för att trygga en god levnadsstandard för människor? Vem ska ha ansvaret för välfärden? Vad ska trygghetssystemen omfatta och vilka nivåer ska de ha? Vilka krav ska ställas på människor för att de ska få tillgång till olika socialförsäkringar?

Vi kommer alla någon gång i kontakt med samhällets välfärdssystem. Vid födseln genom barnbidrag och stöd till föräldrarna. Under livets gång genom arbetslöshetsförsäkring, föräldrapenning och pension. Många av oss behöver också kommunal äldrevård i slutet av livet. Alla de här välfärdssystemen tas upp i denna rikt illustrerade antologi.

Vara utan: en skrift om barn och fattigdom

2008

Redaktör: Hans Swärd och Marie-Anne Egerö
Utgivare: CSA
Språk: Svenska

CSA väcker en gammal tradition till liv genom att ge ut detta första numret i den ”nygamla” skriftserien. Serien syftar dels till att ge kunskap om bakgrunden till aktuella frågor i socialpolitik och socialt arbete. Den redovisar också ny forskning om både det sociala arbetets och socialpolitikens historia. 

Ligga till last – fattigdom och utsatthet

2008

Redaktör: Hans Swärd och Marie-Anne Egerö
Utgivare: CSA
Språk: Svenska

”Ligga till last” är både en historiebeskrivning och en samtidsskildring av svensk socialpolitik och socialt arbete. Texterna har skrivits av tre olika grupper; forskare, journalister och samtidskommentatorer. Varje grupp har sin uppfattning om historien som varit och samtiden som är. I boken tar de upp vad fattigdom och utsatthet är och vad som borde gälla för ett professionellt socialt arbete. 

Villkorandets politik : fattigdomens premisser och samhällets åtgärder - då och nu

2008

Redaktör: Hans Swärd och Marie-Anne Egerö
Utgivare: CSA
Språk: Svenska

25 forskare och två journalister medverkar i den här antologin. Alla har olika utgångspunkter när de undersöker selektiva insatser för fattiga människor, både historiskt och i nutid. Författarna studerar också skillnaderna mellan universella och selektiva rättigheter, hur fattigsystemen och deras lagar har uppstått här i Europa och vilka idéer som har legat bakom. De tittar också på den svenska utvecklingen sedan mitten av 1800-talet. 

Scroll to Top