Ordföranden genom tiderna

1903–1915

Ernst Beckman (1850–1924)

Ernst Beckman var CSA:s förste ordförande. Efter studier och utlandsvistelser blev han 1880 redaktör och utgivare av Ny Illustrerad Tidning och knöts några år senare som huvudredaktör till Afton­bladet. Han var liberal riksdags­ledamot i olika omgångar 1886–1913. Efter första världskrigets slut flyttade Ernst till USA där han stannade livet ut.

1915–1921

Knut Kjellberg (1867–1921)

Knut Kjellberg var läkare och professor i anatomi vid Konsthögskolan 1911–1921. Han var också nykter­hetsman och en av förgrundsgestalterna i svenskt folkbildningsarbete, bland annat som ordförande i Folkbildningsförbundet och föreståndare för Stockholms arbetareinstitut. Knut var även leda­mot av Stockholms stadsfullmäktige 1905–1909 och liberal riksdags­leda­mot 1906–1911 och 1918–1920.

1921–1930

Erik Rinman (1870–1932)

Erik Rinman var liberal socialpolitiker och publicist. Han var även utrikes­politisk medarbetare för Svenska Dagbladet 1897–1906.

1931–1940

Gerhard Halfred (G. H.) von Koch (1872–1948)

G. H. von Koch grundade Social Tidskrift 1901 och han var även redaktör för tidningen till 1917 då den upphörde. 1909 utsågs han som sekreterare i CSA och 1926–1930 var han förbundets vice ordfö­rande. Gerhard Halfred var ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1904–1908 och 1913–1918. Under perioden 1915–1926 var han även liberal riks­dagsledamot. Han var också statens inspektör för fattigvård under en tjugo­års­period, 1918–1938, (från 1926: statens inspektör för fattig- och barnavård).

1941–1953

Sten Wahlund (1901–1976)

Sten Wahlund var demograf och socialstatistiker. Han hade en professur i statistik vid nuvarande Stock­holms universitet 1938–1953. Sten deltog i en rad statliga utred­ningar, bland annat 1941 års Befolknings­utredning. Han var också riksdagsledamot 1944–1970 för Bondeför­bundet, som senare blev Centerpartiet.

1953–1955

Gunnar Heckscher (1909–1987)

Gunnar Heckscher var rektor för Socialinstitutet i Stockholm 1945–1954. Han hade en professur i statskunskap vid samma institut 1948–1958 och vid nuvarande Stockholms univer­sitet 1958–1965. Heckscher var partiledare för Högerpartiet under åren 1961–1965. Efter att ha lämnat partipolitiken utsågs han till am­bassadör i Indien, senare också i Japan.

1955–1972

Gunnar Boalt (1910–2000)

Gunnar Boalt var docent i praktisk filosofi och under åren 1954–1977 var han professor i socio­logi vid nuvarande Stockholms universitet.

1972–1975

Nils Sundberg (1906–1980)

Nils Sundberg kom med i CSA:s styrelse 1956 som representant för CFN, senare CAN (Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning). Han är hittills den ende som varit ordförande och samtidigt representant för en medlemsorganisation.

1975–1981

Erland Jonsson (1932–1984)

Erland Jonsson arbetade på sociologiska institutionen under Gunnar Boalt och blev docent vid Samhällsvetenskapliga forskningsrådet och miljömedicinska institutionen vid Karolinska institutet.

1981–1987

Hans Berglind (1930–2002)

Hans Berglind var en av Sveriges första professorer i socialt arbete. Han hade en profes­sur vid Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet, under åren 1979–1993.

1987–1994

Björn von Sydow (1945–)

Björn von Sydow är docent i statsvetenskap, universitetslektor vid Stockholms universitet sedan 1978 och prefekt vid Institutionen för socialt arbete, Stock­holms universitet 1983-1988. Han är socialdemokratisk riksdagsledamot sedan 1995 och var statsråd 1996–2002. Därefter var han riksdagens talman 2002–2006.

1994–2003

Margareta Bäck-Wiklund (1944–)

Margareta Bäck-Wiklund är professor i socialt arbete med inriktning på familjepolitik vid Institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet. Hon har publicerat flera arbeten om modernt föräldraskap. Familjen och föräldraskapet i vardagslivet står i fokus för hennes forskning.

2003

Hans Swärd (1943–)

Hans Swärd är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskning är framför allt inriktad på sociala problem, fattigdom, utsatta grupper och socialhistoria. Han har varit redaktör för en rad antologier om sociala problem och välfärdsfrågor.