Stadgar

Fastställda av Kungl. Maj:t den 25 oktober 1974.

§ 1. UPPGIFTER

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) är en ideell förening med huvudsakligt ändamål att främja forskning på socialpolitikens område och därigenom bidra till klarläggande av förutsättningarna för framgångsrikt socialt arbete. Förbundet verkar i detta syfte genom att:

 • utge publikationer av socialvetenskaplig betydelse,
 • anordna konferenser i socialpolitiska frågor,
 • upprätthålla förbindelser med utländska forskare och organisationer på det socialpolitiska området samt
 • i övrigt på olika sätt gagna den socialpolitiska forskningen.

I sitt arbete bör CSA samverka med företrädare för socialpolitiskt inriktad forsk­ning vid universitet och högskolor, samt med socialt verksamma organisationer och personer.

§ 2. MEDLEMSKAP

Förbundet utgör en sammanslutning av organisationer som invalts av förbundets årsmöte.
Varje invald organisation utser årligen före den 1 april tre personer, vilka äger rätt att delta i förhandlingar och beslut vid CSA:s årsmöte och förbundsmöten. Denna rätt tillkommer också styrelseledamöter som icke är ombud för någon medlemsorganisation.
Årsmötet fastställer den årsavgift, som skall erläggas av medlemsorganisationerna.
Avgiften bör inbetalas före september månads utgång.

§ 3. BESLUTANDE ORGAN

Förbundets beslutande organ är

 • årsmöte
 • förbundsmöte
 • styrelse

§ 4. ÅRSMÖTE

Årsmöte skall hållas årligen före maj månads utgång.
Kallelse till årsmöte skall ske senast 30 dagar före årsmötets hållande.
Års- och revisionsberättelserna för föregående års verksamhet skall tillställas ombuden senast 14 dagar före årsmötets hållande.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • årsmötets konstituering
 • års- och revisionsberättelsen för föregående år
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • val för tiden intill nästa årsmöte av
  a) ordförande
  b) minst sex högst tolv andra ledamöter i styrelsen
  c) personliga suppleanter för styrelseledamöterna
  d) två revisorer samt två revisorssuppleanter
 • bestämmande av årsavgift för medlemsorganisationerna

§ 5. FÖRBUNDSMÖTE

Förbundsmöte anordnas när styrelsen anser skäl därtill föreligga eller då mer än hälften av de anslutna organisationerna gjort framställning därom för viss frågas behandling. Kallelse till förbundsmöte skall ske enligt reglerna för kallelse till årsmöte
Vid förbundsmöte får endast behandlas fråga för vilken mötet sammankallats.

§ 6. STYRELSE

Styrelsen utgörs av minst sju, högst tretton ledamöter.
Ordförande i styrelsen utses av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsen äger inom sig utse ett arbetsutskott.
Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsen åligger att handha förbundets angelägenheter i enlighet med dessa stadgar samt årsmötes och förbundsmötes beslut.
Räkenskaperna skall avslutas för kalenderår och överlämnas till revisorerna före mars månads utgång följande år. Vid årsmöte får styrelseledamot ej delta i avgörandet om ansvarsfrihet för styrelsen. Ej heller får den som under löpande kalenderår varit eller vid årsmötet blivit vald till medlem av styrelsen delta i val av revisorer eller suppleanter för dessa.

§ 7. REVISORER

Styrelsens ekonomiska förvaltning granskas av revisorerna. Dessa skall före april månads utgång avlämna revisionsberättelse för senast förflutna år, i vilken ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkes. En av revisorerna och en av revisorssuppleanterna bör vara auktoriserad.

§ 8. STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kräver beslut av ett årsmöte och ett förbundsmöte med minst en månads mellanrum eller av två på varandra följande årsmöten. Vid båda tillfällena skall beslutet biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande ombuden.
För att bliva gällande skall beslutet fastställas av Kungl. Maj:t.

§ 9. FÖRBUNDETS UPPLÖSNING

Förslag om förbundets upplösning jämte därvid uppkommande frågor om användningen av förbundets fonder och övriga tillgångar skall behandlas i samma ordning som förslag om ändring av stadgarna. Ifråga om fonderna gäller dock vad i permutationslagen (1972:205) är stadgat.