Att söka bidrag hos Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA)

Centralförbundet för Socialt Arbete beviljar medel ur egna och förvaltade fonder som kom till i början av 1900-talet. Gemensamt för dem är att de beviljade medlen ska inspirera till att öka och sprida kunskaper med relevans för socialpolitik och socialt arbete, i syfte att motverka sociala problem.

Områden som uppmärksammas särskilt

CSA har varit pionjär inom många olika frågor och enligt donationsbreven ska dessa uppmärksammas särskilt. Det handlar till exempel om bostadspolitik, fattigdom, äldres situation, kvinnors ställning och familjeförhållanden, barn och ungdomars situation, missbruk och droganvändning och demografiska förändringar som kan orsaka samhällsproblem.  

Några exempel

Medel kan beviljas till olika insatser för att väcka intresse för sociala frågor, möjliggöra dialog och förståelse, uppmuntra kritiskt tänkande och för att belysa mångfaldens möjligheter inom socialt arbete och socialpolitik. Medel kan också lämnas för att främja utgivning av skrifter eller för att sprida kunskap om socialpolitik och socialt arbete i andra kanaler. Det kan handla om medel för att anordna konferenser, studiedagar, workshops och föreläsningsserier. Andra exempel är initiativ som kan öka det internationella utbytet och stimulera till internationellt samarbete.

Riktlinjer

Medlen som delas ut ska ha ett allmännyttigt ändamål. Eftersom CSA endast delar ut den avkastning som fonderna ger så har vi inte möjlighet att bekosta långa och kostsamma projekt.

Fonderna lämnar inte bidrag till:

 • längre och dyrare forskningsprojekt,
 • olika former av längre utbildningar, till exempel psykoterapiutbildningar, masterutbildningar, andra vidareutbildningar, studiepraktik i olika utbildningar, inköp av kurslitteratur,
 • sådan verksamhet som det åligger stat och kommun att finansiera,
 • personliga kostnader som inte har ett allmännyttigt ändamål,
 • sådan verksamhet som inte har en tydlig anknytning till socialpolitik och socialt arbete,
 • bidrag för förlorad arbetsinkomst eller traktamenten vid deltagande i kurser eller andra arrangemang.

Gör så här

Enskilda personer, arbetsgrupper eller föreningar och liknande, med anknytning till socialt arbete och socialpolitik, kan söka medel. Ansökan ska fyllas i på CSA:s webbplats och skickas in elektroniskt.


Det här är fonderna

Tre olika typer av fonder

CSA delar ut medel ur tre typer av fonder som har lite olika ändamål.

1. CSA:s och Cassels fondmedel

Pengarna i den här fonden kan användas för ansökningar som ligger i linje med målen i CSA:s stadgar. Fonden ska främja forskning på socialpolitikens område och bidra till att tydliggöra förutsättningarna för framgångsrikt socialt arbete.

 Det kan till exempel handla om att:

 • ge ut publikationer av socialvetenskaplig betydelse,
 • anordna konferenser i socialpolitiska frågor,
 • upprätthålla förbindelser med utländska forskare och organisationer på det socialpolitiska området,
 • samt i övrigt på olika sätt främja den socialpolitiska forskningen.

Att främja forskningen kan till exempel handla om att arrangera möten, seminarier, workshops eller att skapa nya forskarnätverk som kan underlätta kunskapsutbyte.

2. Två fonder som förvaltas av CSA:
Svenska Socialvårdsförbundets socialfond och Axel Hirschs fond 1946

Ambitionen med dessa fonder har från början varit att stimulera kunskapsutvecklingen både inom det professionella och frivilliga sociala arbetet, inom de områden som togs upp i inledningen.

Bidrag kan lämnas till:

 • studieresor (till exempel inom CIF-programmen), för att skapa internationella kontakter och öka det internationella samarbetet på ett sätt som gynnar ett allmännyttigt ändamål,
 •  konferensdeltagande och kortare vidareutbildning inom det sociala området,
 • att ordna möten som seminarier, workshops eller nätverksträffar, 
 • på annat sätt sprida kunskaper och praktiska erfarenheter eller främja idéutveckling.

3. Svenska Socialvårdsförbundets fond för främjande av barnavård

Detta är också en gammal förvaltad fond från Svenska socialvårdsförbundet, men den har ett mycket specifikt innehåll och skiljer sig därför från de övriga fonderna. Den ska användas för
att främja verksamheter som arbetar med ”fattiga, företrädesvis ogifta barnaföderskor med späda barn” eller på annan sätt öka kunskaperna om gruppens levnadsförhållanden.

Granskas av Länsstyrelsen och Skatteverket

Fonderna är stiftelser, vilket innebär att verksamheten granskas av Länsstyrelsen i Stockholms län, som är tillsynsmyndighet förbundets verksamhet. Dessutom granskar Skatteverket verksamheten så vi uppfyller vårt allmännyttiga ändamål.

Principer som gäller för alla fonderna:

Kostnadsberäkning

 • Du som ansöker ska kunna presentera en noggrant planerad och kostnadsberäknad aktivitet som ska genomföras inom ett år.
 • Kostnaderna för aktiviteten ska specificeras noga.
 • Ansökningar om studieresor ska innehålla uppgifter om vad som ska studeras, resekostnader, platser och omfattning.
 • Konferensprogram ska bifogas.
 • Skriftlig rapport (delrapport) om hur bidraget har använts ska vara CSA tillhanda senast sex månader efter avslutad aktivitet.
 • Beviljat bidrag får inte användas till annat ändamål än vad som angetts i ansökan.