Årets hedersstipendiater: Kjerstin Bergman och Sveriges skolkuratorers förening

Kjerstin Bergman och Styrelsen i Sveriges Skolkuratorers Förening. Caroline Hema Olsson saknas på bilden.

Varje år sedan 1982 delar Centralförbundet för Socialt Arbete ut en hedersutmärkelse till en person eller organisation som på ett framstående sätt har bidragit till att utveckla det sociala arbetet eller socialpolitiken. På grund av pandemin har rutinerna rubbats och förra året delade vi inte ut något pris. I stället delar vi ut två priser i år. Dessa går till Kjerstin Bergman och Sveriges skolkuratorers förening som representeras av Ulla-Maija Madison.

Nominering, Hedersstipendiat 2021:
Kjerstin Bergman

Till 2021 års hedersstipendiat har utsetts Kjerstin Bergman, Socialstyrelsen. Med priset vill CSA:s styrelse uppmärksamma och hedra hennes omfattande och gedigna gärning inom den sociala barnavården. Hon har under hela sitt yrkesverksamma liv, med stort mod, en bred och djup kunskap och sällsynt envishet, kämpat för att förbättra utsatta barns situation.

Kjerstin är socionom och har arbetat inom socialtjänstens barnavård i Stockholm stad. För 25 år sedan kom hon till Socialstyrelsen. Där var hon en avgörande kraft när satsningen Barns behov i centrum (BBIC) togs fram och implementerades. Det var även hon som först upptäckte att placerade barn tycktes ha ett sämre hälsoomhändertagande än andra barn. Under 2008 – 2009 var Kjerstin utredningssekreterare i Barnskyddsutredningen som hade till syfte att göra en översyn av bestämmelserna till skydd och stöd för barn och unga i socialtjänstlagen, och 2011 anställdes hon som nationell samordnare för ”barn- och unga satsningen” på dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Där utarbetade hon Handlingsplan för barn och unga och genomdrev stora delar av planen. Syftet var att ge verksamheten bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag att skydda och stödja barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.  Hon drev även nätverket för regionala utvecklingsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården som blivit ett viktigt stöd i arbetet med kunskapsutveckling och förbättringsarbete.

Under 2018 återvände Kjerstin till Socialstyrelsen för att bli projektledare i regeringsuppdraget Tidiga samordnade insatser för barn och unga, som drivs gemensamt av Skolverket och Socialstyrelsen. Syftet är att genom en förbättrad och utvecklad samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst på ett tidigt skede kunna motverka en ogynnsam utveckling.

Kjerstin har visat sig ha en sällsynt förmåga att med fokus på barnens bästa driva komplexa och svåra projekt ända in i hamn, oavsett hur vindarna kring henne blåser. Med den förmågan har hon gjort skillnad för samhällets mest utsatta barn. För Centralförbundet för Socialt Arbete är det därför en stor glädje att få utdela 2021 års stipendium till Kjerstin Bergman för mycket förtjänstfulla insatser.

Nominering, Hedersstipendiat 2021:
Sveriges skolkuratorers förening

Till 2021 års hedersstipendiat har utsetts Sveriges skolkuratorers förening som stärker och utvecklar de socialarbetare som möter alla barn – skolkuratorn.  

Genom att vara en stark röst för en liten grupp socialarbetare har Sveriges skolkuratorers förening bidragit till att påverka så väl statliga utredare, arbetsgivare och fackförbund om behovet av att ställa tydligare utbildningskrav för vem som kan anställas som skolkurator och hur många elever de ska ansvara för. För en yrkesgrupp som ofta arbetar ensamma i sin profession i skolans värld ger föreningen tydlighet i vad som är skolkuratorns uppdrag och hur de psykosociala insatserna kan utföras. Föreningens utbildningsdagar är den viktigaste kompetensutvecklingen för skolkuratorerna med en blandning av föreläsningar om juridik och forskning inom socialt arbete med unga men även information från olika frivilligorganisationer och vilket stöd de kan ge barn och unga.

Alla elever har rätt till tillgång till en skolkurator och de ska tillsammans med resten av elevhälsans professioner bidra till att alla barn ska nå kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt. Ytterst är deras uppdrag att alla barn ska få den utbildning de har rätt till. Sveriges skolkuratorers förening har under de 50 år de har funnits sett hur medlemsgruppen sakta men säkert ökat. Föreningens styrelse har lagt stor vikt vid internationellt utbyte och vid att föra dialog med de forskare som först på senare tid börjat få möjlighet att studera skolkuratorns arbete. CSA vill med årets hedersstipendium uppmärksamma det ideella arbete som görs i många av landets professionsföreningar där socialarbetare utanför sitt dagliga arbete ägnar sin fritid åt professionsfrågor och ge stöd till kollegor. Det är en ära att efter ett år som inneburit nya utmaningar för landets skolor ge stipendiet till Sveriges skolkuratorers förening.

Publicerat den