Jessica Sjögren

En av föreläsarna den 19 mars är Jessica Sjögren, fil dr i socialt arbete, som disputerade 2018 med Med relationen som redskap: Om socialsekreterare, klientarbete och professionalitet i socialtjänsten. Så här sammanfattar Jessica själv vad hon kommer att prata om under dagen.

Jag utgår från avhandlingen

Temat för konferensen är Konsten att vara socialarbetare – om styrkan i de mänskliga relationerna och konferensen hålls på World Social Work Day som detta år fokuserar på betydelsen av mänskliga relationer i det sociala arbetet. I min presentation kommer jag att utgå från min avhandling i ämnet socialt arbete som har titeln Med relationen som redskap. Om socialsekreterare, klientarbete och professionalitet i socialtjänsten.

Socialarbetarens perspektiv

Avhandlingen är en monografi, skriven på svenska och bygger på 20 kvalitativa intervjuer med socionomer med erfarenhet av yrket som socialsekreterare. I avhandlingen beskrivs socialarbetarnas perspektiv och syftet är att belysa hur de talar om relationen mellan socialarbetare och klient inom socialtjänstens sociala arbete. Avhandlingen utgår alltså från professionens perspektiv och diskuterar hur socialarbetares tal om relationens betydelse kan förstås i förhållande till socionomprofessionens kunskapsbas och professionella identitet.

Relationen

Relationen mellan socialarbetare och klient beskrivs ofta som ett av det sociala arbetets kärnområden i termer av att vara ”praktikens hjärta” och inte sällan med koppling till uttryck som ”den goda relationen”, men ämnet är också laddat i det sociala arbetets diskurs. I debatter om evidensbaserat socialt arbete beskrivs exempelvis relationsbaserat arbete ibland som en motpol till standardiserade arbetsmetoder och ökad styrning av det sociala arbetet. Utifrån intervjuerna med socialarbetarna i min studie kan sägas att relationen till klienterna beskrivs som viktig och som något de använder i sitt arbete.

Gränserna för professionalitet

I många fall handlar socialarbetarnas reflektioner också om rollen som socialsekreterare och om gränserna för professionalitet i socialtjänsten – alltså om hur det är att vara socialarbetare. Socialarbetarna talar dock inte uttryckligen om relationen till klienterna som professionsspecifik kunskap exempelvis med hänvisning till etiska koder och riktlinjer –relationens positiva betydelse beskrivs snarare som något de alltid har vetat om. Frågor som diskuteras i avhandlingen är hur relationen mellan socialarbetare och klient, och talet om dess betydelse, på ett tydligare sätt kan förstås och användas som ett professionellt redskap i socialt arbete, såväl i det dagliga arbetet som i förhållande till kunskapsutvecklingen inom fältet. Dessa frågor kommer jag att lyfta under min presentation på konferensen.

Belyser relationen mellan socialarbetare och klient

Min forskning fokuserar på hur det talas om relationen mellan socialarbetare och klient och det görs bland annat genom att intervjua socialarbetare. Ett annat sätt att belysa ämnet är att granska hur forskningen beskriver relationen mellan socialarbetare och klient. Hur ser kunskapsläget ut och hur talas det om relationen mellan socialarbetare och klient i den akademiska delen av socialt arbete? I presentationen på konferensen kommer jag att beskriva delar av den forskning som granskats inom ramen för arbetet med min avhandling, men även ge några exempel på annan forskning som belyser relationen mellan socialarbetare och klient.

Länk till avhandlingen:
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1247214&dswid=5225

Publicerat den