CSA fyller 120 år!

Centralförbundet för Socialt Arbete fyller 120 år i år och det uppmärksammas på olika sätt under hela 2023. Det här är några exempel:

  • Seminarium Den 21 mars kl. 13–18 ordnade CSA ett seminarium (digitalt och fysiskt) med titeln Vart är det sociala arbetet på väg? Om utvecklingen då, nu och i framtiden.
  • Almedalen CSA var på plats i Almedalen den 29 juni.
  • Antologi och seminarium En grupp forskare från olika lärosäten i hela Sverige arbetar med en ny antologi ”Om akilleshälar i välfärd, socialpolitik och socialt arbete”. Skriften handlar om de omvälvande krafter som utmanar välfärden, socialpolitiken och det sociala arbetet. Att välfärden är till för alla är inte lika självklart som det var under de ekonomiskt framgångsrika decennierna efter andra världskriget. Ett seminarium anordnas under hösten.
  • Stöd till Ukraina CSA lämnar under året ett stöd till hjälparbetet i Ukraina.

Kort om den sociala frågan på 1800- och 1900-talet
CSA startade 1903 som en paraplyorganisation för föreningar som hade ”Den sociala frågan” på agendan. I de industrialiserade länderna diskuterades den sociala frågan under större delen av 1800-talet och var en sammanfattning på en rad olika problem som blev synliga i de större städerna under industrialismen. Det gällde bland annat trångboddhet och bostadsnöd, fattigdom, alkoholmissbruk, barn som for illa, ungdomsproblem, de ensamstående mödrarnas situation och prostitution. Vid sekelskiftet 1900 kom situationen att ses som mer akut, samtidigt som Sverige alltmer uppfattades som en modern industrination. Erfarenheter från andra länder visade också att samtidens problem var möjliga att åtgärda.

Kvinnorna tog initiativet
CSA var i hög utsträckning ett kvinnoinitiativ. Kretsen som låg bakom förbundets bildande hävdade att nödvändiga politiska reformer skulle grundas på noggranna undersökningar. CSA blev en viktig aktör i professionaliseringen av det sociala fältet och låg bakom organisationer som Socialstyrelsen, Socialdepartementet och det som i dag är Sveriges Kommuner och regioner.  Men den största satsningen var nog ändå inrättandet av Institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning  som är föregångare till dagens 19 socionomprogram.

CSA idag
CSA har sedan starten haft ungefär samma målsättning. Idag är det huvudsakliga målet att främja forskning på socialpolitikens område och därigenom bidra till klarläggande av förutsättningarna för framgångsrikt socialt arbete. Enligt stadgarna ska detta ske genom att;

  • utge publikationer av socialvetenskaplig betydelse,
  • anordna konferenser i socialpolitiska frågor,
  • upprätthålla förbindelser med utländska forskare och organisationer på det socialpolitiska området,
  • samt i övrigt på olika sätt gagna den socialpolitiska forskningen.

Viktigt att sprida kunskap
I dag är det, för att citera filosofiprofessorn och akademiledamoten Åsa Wikforss, viktigt med röster i samhället som kan verka som ett bålverk mot den desinformation och nedmontering av kunskap som håller på att ske. Det kommer vi på CSA att fortsätta med, så följ oss gärna under året.

Publicerat den