Nominering, Hedersstipendiat 2021: Kjerstin Bergman

Till 2021 års hedersstipendiat har utsetts Kjerstin Bergman, Socialstyrelsen. Med priset vill CSA:s styrelse uppmärksamma och hedra hennes omfattande och gedigna gärning inom den sociala barnavården. Hon har under hela sitt yrkesverksamma liv, med stort mod, en bred och djup kunskap och sällsynt envishet, kämpat för att förbättra utsatta barns situation.

Kjerstin är socionom och har arbetat inom socialtjänstens barnavård i Stockholm stad. För 25 år sedan kom hon till Socialstyrelsen. Där var hon en avgörande kraft när satsningen Barns behov i centrum (BBIC) togs fram och implementerades. Det var även hon som först upptäckte att placerade barn tycktes ha ett sämre hälsoomhändertagande än andra barn. Under 2008 – 2009 var Kjerstin utredningssekreterare i Barnskyddsutredningen som hade till syfte att göra en översyn av bestämmelserna till skydd och stöd för barn och unga i socialtjänstlagen, och 2011 anställdes hon som nationell samordnare för ”barn- och unga satsningen” på dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Där utarbetade hon Handlingsplan för barn och unga och genomdrev stora delar av planen. Syftet var att ge verksamheten bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag att skydda och stödja barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.  Hon drev även nätverket för regionala utvecklingsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården som blivit ett viktigt stöd i arbetet med kunskapsutveckling och förbättringsarbete.

Under 2018 återvände Kjerstin till Socialstyrelsen för att bli projektledare i regeringsuppdraget Tidiga samordnade insatser för barn och unga, som drivs gemensamt av Skolverket och Socialstyrelsen. Syftet är att genom en förbättrad och utvecklad samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst på ett tidigt skede kunna motverka en ogynnsam utveckling.

Kjerstin har visat sig ha en sällsynt förmåga att med fokus på barnens bästa driva komplexa och svåra projekt ända in i hamn, oavsett hur vindarna kring henne blåser. Med den förmågan har hon gjort skillnad för samhällets mest utsatta barn. För Centralförbundet för Socialt Arbete är det därför en stor glädje att få utdela 2021 års stipendium till Kjerstin Bergman för mycket förtjänstfulla insatser.

Läs mer om CSA:s hedersstipendium

Publicerat den