Maskrosbarn fick hjälp att föra ungas talan

Lisa Dahlgren, sakkunnig i barnrättsfrågor på Maskrosbarn

CSA fick 1904 en stor summa pengar av överläkaren Ivar Svensson och pengarna har förvaltats väl sedan dess. Därför kan CSA bevilja bidrag till människor och projekt som ska ”inspirera till att öka och sprida kunskaper med relevans för socialpolitik och socialt arbete, i syfte att motverka sociala problem.” Organisationen Maskrosbarn var en av alla som beviljades bidrag under våren 2022 och vi fick tillfälle att byta några ord med Lisa Dahlgren, som är sakkunnig i barnrättsfrågor på Maskrosbarn.

Vad ska pengarna användas till?
– Vi har fått bidrag som hjälpt oss att genomföra flera olika saker. Våra medarbetare ska gå en utbildning i digital kommunikation. Vi ska delta i barnrättsdagarna i slutet av maj. Vi ska vara med under Almedalsveckan. Och dessutom kan vi använda pengarna för att sprida information om vår helt nya utbildning mot socialsekreterare; ”Ungdomars egna ord om socialtjänsten”.

Under inspelningen av ”Ungdomars egna ord om socialtjänsten”

Kan du berätta mer om utbildningen mot socialsekreterare
– Det är tre filmer som vardera är ungefär tio minuter långa och som vi erbjuder kostnadsfritt till socialsekreterare. I filmerna pratar ungdomar om sina erfarenheter av socialtjänsten, vilken information de hade om socialtjänsten innan de fick kontakt, men också själva kontakten, processen och stödet i form av placering. Filmerna delar ungdomarnas erfarenheter och ger tips på vad socialtjänsten kan tänka på.

Varför är det viktigt att vara med på barnrättsdagarna?
– Dels är det viktigt för oss att träffa och nätverka med personer som är relevanta för vårt arbete och vår målgrupp. Dels handlar det om att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom området barnrätt. Dessutom ska vi själva hålla i två seminarier.

Vad handlar seminarierna om?
– Min kollega ska prata om insatsen ”Extra vuxen” som vi utvecklade tillsammans med bland annat ungdomar, socialtjänst och andra professionella runt barn, en insats som flera kommuner redan använder sig av. ”Extra vuxen” har som syfte att fylla mellanrummet mellan socialtjänstens öppna insatser och placering. Barnen i vår målgrupp har inte alltid så stort nätverk och därför lägger vi till en extra vuxen, att umgås med och vända sig till. För egen del ska jag hålla ett seminarium som heter ”Likvärdig skola för alla” tillsammans med Skolinspektionen. Det handlar om skolans kompensatoriska uppdrag. Vår målgrupp har många gånger svårare att klara skolan med gymnasiebehörighet och i seminariet tar vi upp skolans viktiga roll för just de här eleverna.

Vad hoppas ni att pengarna från CSA ska bidra till?
– Allt vi gör handlar om barnkonventionen i praktiken. Vi har ett enormt viktigt uppdrag att föra fram det vi får reda på av våra ungdomar, till exempel vad som funkar och inte funkar i kontakten med socialtjänsten. Målet är alltid att nå ut med ungdomarnas budskap till så många berörda som möjligt.  

Kort om Maskrosbarn
I Sverige har omkring en halv miljon barn och ungdomar minst en förälder som har ett missbruk eller psykisk sjukdom. Många av de här barnen utsätts även för våld i hemmet. Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra deras levnadsvillkor. De jobbar för att barn mellan 13 och 19 år ska få chans att berätta om sina svåra hemförhållanden, kanske för allra första gången. De erbjuder långsiktigt stöd, gemenskap och möjlighet att förändra sitt liv.

Publicerat den