CSA i Almedalen 29 juni 2023

Den 29 juni är Centralförbundet för Socialt Arbete på plats med flera seminarier i Almedalen för att uppmärksamma socialt arbete och socialpolitik.

Varmt välkommen!

Plats: Sal E41, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby.

Ingen anmälan behövs.

Program

08.00
Frukost

08.30–09.30
Varför har vi inte lyckats utrota fattigdom och bostadslöshet i Sverige?

Hans Swärd, ordförande i Centralförbundet för Socialt Arbete och verksam som professor i socialt arbete vid Lunds universitet

Efter den ekonomiska krisen i Sverige i början av 1990-talet har det skett förändringar i trygghetssystemen. Besparingar i statens utgifter och en förskjutning från den offentliga till privata sektorn inom omsorg och socialtjänst har gjort att fattigdomen och hemlösheten har blivit uppenbar i dag.

  • Inkomstojämlikheten har ökat i Sverige sedan början av 1980-talet då samhället var som mest jämställt. Det innebär större ekonomiska klyftor i befolkningen, men även andra skillnader. Den socioekonomiska boendesegregationen har ökat.
  • Fattigdomen är ett problem, ensamstående kvinnor med barn är fattigare än andra grupper. Hemlösheten har återkommit som socialt problem och även barn lever med hemlösa föräldrar.
  • Civilsamhället har fått ett större inflytande på grund av varaktigt låga inkomster som inte räcker till det nödvändigaste.
  • Arbetsmarknaden har förändrats med nyare arbetsformer som har uppstått inom den så kallade gig- och delningsekonomin. Anställningarna görs som uppdrag utan klassiska anställningsförhållanden och genom digitala plattformar med växande digitalisering och mekanisering.
  • Forskning har visat samhället blir bättre om vi skapar jämlika möjligheter för alla.

09.45–10.45
En socialtjänst som står för kontroll och repression eller är öppen och tillgänglig?

Monica Engström, huvudsekreterare i utredningen Framtidens socialtjänst och idag socialrättsjurist hos Akademikerförbundet SSR

Regeringen planerar att lägga fram en rad förslag inom socialtjänstens områden som för socialtjänsten i en mer kontrollerande och repressiv riktning. Samtidigt förbereds propositionen till en ny socialtjänstlag, med fokus på tidiga, förebyggande insatser och en mer tillgänglig socialtjänst.

Regeringens förslag i Tidöavtalet läggs fram i syfte att komma till rätta med ungdoms- och gängkriminalitet och som ett led i att nå de kriminalpolitiska målen. Kan socialtjänsten både bli mer kontrollerande och samtidigt mer öppen och tillgänglig, eller är det en omöjlighet? Och hur påverkar de olika vägvalen socialpolitiken och möjligheten att nå målen i socialtjänstlagens portalparagraf?

11.00–12.00
Ungas övergång från skola till arbetsliv, mer av samma misslyckande?

Alexandru Panican, docent i socialt arbete, Lunds universitet

Ungdomsarbetslösheten är hög sedan 1990-talet. Övergången från skola till arbetsliv misslyckas för många oavsett ändringar i utbildningssystemet och ansträngningar att aktivera arbetslösa. Utbildningssystemet genererar ungdomsarbetslöshet medan arbetsmarknadsåtgärder reproducerar arbetslöshet.

Sedan 1990-talet har Sverige en mycket hög ungdomsarbetslöshet, oftast högst på nordisk nivå. Huvudanledningen är att övergången från skola till arbetsliv fallerar år efter år, oavsett ansträngningar på olika nivåer i välfärdsstaten. En stor del av eleverna avslutar skolan utan gymnasiekompetens som utgör en förutsättning för etablering och många väljer bort yrkesprogram som nästan garanterar ett jobb.

Utbildningssystemet har ändrats i omgångar dock utan framgång. En stor del av arbetslösa ungdomar har ekonomiskt bistånd som sin försörjning. Biståndet villkoras med deltagande i aktiveringsåtgärder som sällan leder till etablering på den reguljära arbetsmarknaden.

Ett system (utbildningssystemet) skapar arbetslöshet medan ett annat system (aktivering av arbetslösa) reproducerar arbetslöshet i strävan av att stödja ungdomar till arbetsmarknadsetablering. Dessa två system genererar sedan drygt fyra decennier mer av samma misslyckande gällande övergången skola-arbetsliv.

12.00
Lunchwrap

12.10–12.50
Paneldebatt: Vart är det sociala arbetet på väg?

Medverkar gör: Fredrik Lundh Sammeli (S), socialutskottet, Sveriges riksdag, Christian Carlsson (KD), ordförande socialutskottet, Sveriges riksdag, Monica Persson, ordförande FSS (Föreningen Sveriges socialchefer), socialchef Karlstad kommun. Alexandru Panican, docent i socialt arbete, Lunds universitet och Hans Swärd, seniorprofessor i socialt arbete, Lunds universitet. Paneldebatten leds av Åsa Lundström Mattsson, sakkunnig Socialtjänst, Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Senaste decennierna har stora förändringar lett till ökade klyftor och försämrade livsvillkor för många. Gängkriminalitet har blivit ett stort problem. Socialtjänsten får en allt högre arbetsbelastning utan matchande resurser. Hur bör det sociala arbetet se ut framåt?

Forskning visar att repressiva åtgärder i utsatta områden inte leder till förbättringar. Däremot finns det stöd för att sociala insatser, både på individ- och samhällsnivå, har en positiv effekt. I ett panelsamtal diskuterar politiker, forskare och företrädare från kommunal verksamhet hur det sociala arbetet bör organiseras i framtiden. Är det forskning, praktik eller politik som ska vara styrande? Är perspektiven oförenliga eller går de att kombinera?

Programmet organiseras av Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA som bildades 1903 och är en ideell och politiskt, religiöst och fackligt och obunden paraplyorganisation för ett antal svenska föreningar med socialpolitik och socialt arbete på agendan. Det huvudsakliga ändamålet för CSA i dag är att främja forskning på socialpolitikens område och därigenom bidra till klarläggande av förutsättningarna för framgångsrikt socialt arbete.

Publicerat den